demo-attachment-62-general
demo-attachment-1653-blue-bg-2
demo-attachment-1652-background-2

Цени

Такси за издаване на нотариален акт

Предварително ще изсветлим и изчислим колко ще струва цялата услуга - от изготвяне на проекта на нотариален акт, до изповядването, вписването и получаването му от титуляра на собствеността

Прозрачност

При нас няма да откриете скрити такси, или последващо оскъпяване, а вместо това пълна отчетност за цените, таксите и услугите

Изчерпателност

Предварително ще изчислим всичко, което изготвянето на нотариалния акт и изповядването ще струва

Професионализъм

Като адвокати, които са били от страната на купувачи, продавачи, ощетени собственици, наследници и съпрузи, ще ви кажем всичко, което трябва да знаете, без да спестим дори онова, което не искате да чуете

Калкулатор за нотариални такси

Какви такси се дължат за покупко-продажба на недвижим имот?

Изготвянето на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот често е свързано с въпроса за дължимите такси. Това, в най-общия случай, при наличието на всички документи за изповядване на сделката, са таксите за изготвяне на проект на нотариален акт, такса за изповядване на сделката (издаване на нотариален акт – към нотариуса), заплащане на местен данък за придобиване на недвижим имот (към съответната община) и за вписване на акта (към служба по вписванията), както и таксите за банкови преводи (към съответната банка).

Кой може да състави проект на нотариален акт?

В производството по съставяне на проект на нотариален акт, преди да бъде подписан от страните и от нотариуса, битува схващането, че същият може да бъде съставен само и единствено от нотариус, което е абсолютно грешно.

На практика проектът на нотариален акт, преди да бъде подписан и „финализиран“, е един неподписан договор, съдържащ всички съществени и несъществени реквизити, уговорки, клаузи и т.н., съобразени с волята на страните. Проектът на нотариален акт може да бъде изготвен не само от нотариус, но от всяко лице с необходимите знания и умения, вкл. от адвокат, а дори и от самите страни.

Каква е разликата в таксите за изготвянето на нотариален акт от нотариус и от адвокат?

Съобразно т. 20, б. „а“ от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8 (от същата тарифа). Какво казва т. 8? За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса от нотариуса по следната таблица: 

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително30 лв.
101 - 1000 лв.30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
1001 - 10 000 лв.43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
10 001 - 50 000 лв.160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
50 001 - 100 000 лв.480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
100 001 - 500 000 лв.730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв.1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.

 

От друга страна, съгласно чл. 6, т. 8 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт, се дължат следните възнаграждения:

а) при интерес до 1000 лв. - 70 лв.;

б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

д) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

В цифров израз, ако се приеме, че стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, е 100 000 лв. (сто хиляди лева), за съставяне на нотариален акт от нотариус се дължи такса в размер на 730.50 лв. без ДДС (изчислена съгласно т. 8 от Тарифата). Тъй като почти всеки нотариус е регистриран по ДДС, то дължимата такса се увеличава с 20%, и крайната дължима сума би била 876.60 лв.

От друга страна, ако за съставянето на нотариален акт се ползват услугите на адвокат, за имот със същата стойност (100 000 лв.), стойността на услугата, извършена от адвокат, би била в размер на 600 лв. (съгласно чл. 6, т. 8, б. „г“ от Наредбата), или 276.60 лв. по-малко. Тук следва да се отбележи, че изготвеният от адвокат проект за нотариален акт на практика би могъл да се представи пред всеки един нотариус, съобразно конкретните изисквания, докато това едва ли би било възможно ако за същата услуга се ползва нотариус, който има специфични изисквания.

Какви са крайните такси?

При разгледания пример за имот с цена в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), и ако примем, че имотът се намира на територията на Столична община, където размерът на местния данък за придобиване на недвижимо имущество е в размер на 3.00 % (съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, Изм. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.), таксите биха изглеждали по следния начин:

Продажна цена: 100 000 лв.Такси нотариусТакси адвокат
Такса изготвяне на нотариален акт876.60 лв. 600 лв.
Местен данък (3%)3 000.00 лв.3 000.00 лв.
Такса вписване100.00 лв.100.00 лв.
Нотариална такса за изповядване на сделката876.60 лв. с ДДС876.60 лв. с ДДС
Общо такси4 853.20 лв.4 576.60 лв.
Обща цена с такси104 853.20 лв.104 576.60 лв.

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат! Свържете се с нас!