Защо създадохме този сайт?

Проблемите при изповядване на сделките - преди и след нотариалния акт

Практика е сблъскала екипа ни с казуси, граничещи с абсурдността от житейска гледна точка. Това, на първо място, са прехвърляния на имоти, които не са собственост на прехвърлителите - продажби, дарения, завещания, ипотеки. Не са малко и случаите, при които сме се борили срещу констативни актове за давностно владение на несобственици.

Общото правило гласи, че никой не може да прехвърли повече права, от колкото има. Това, въпреки че е вярно, не означава обаче, че никой не може да прехвърли имот, който не е негова собственост. Напротив - подобни сделки не са нищожни от гледна точка на закона, нотариалните актове се изповядват от нотариусите, вписват се в имотния регистър, партиди на имоти се променят, докато някой ден истинският собственик не разбере за това, и потърси правата си в съда. Това струва изключително много средства и време, както за приобретателя на собствеността (лицето, което е купило или получило по друг начин имота), така и за действителния собственик.

До тези случаи, винаги, без изключение, се стига поради две основни причини - купувачите не проверяват и проучват собствеността на имота, който искат да придобият, дали защото искат да спестят средства, дали защото вярват на продавачите (а понякога и самите продавачи не знаят, че всъщност не са собственици), и защото нотариусите изповядват сделките ако документите са редовни от външна страна, и при декларации от прехвърлителите, че имотите са тяхна собственост, и не са длъжни по своя инициатива да проучат декларираните обстоятелства.

С цел да улесним всички, които искат да бъдат сигурни при изповядването на сделката си, решихме, че искаме да концентрираме нашите усилия за клиентите си преди изповядване на сделките, вместо да защитаваме правата им след като са придобили имот, за който са предявени претенции от трети лица, макар, за разлика от нотариусите, да можем процесуално да извършваме и това.

Какво представлява титулът?

Съотношението между документ и собственост

Българската правна система оперира с дуализма титул - собственост. Нотариалният акт е титул за собственост, който носи в себе си правото на едно лице върху една вещ (имот). Титулът и собствеността обаче не са равнозначни понятия, нито по съдържание, нито последици като права и задължения за титуляра, защото е възможно едно лице да притежава собственост, но да няма титул (напр. наследник на имот), както и обратно - лице с титул, да не притежава собственост (напр. защото е купил от несобственик). Простото съставяне на титул от нотариус не винаги означава, че собствеността ще бъде прехвърлена. Нашата цел е да въведем необходимата яснота и сигурност за клиентите ни, като направим необходимото титулът и собствеността да вървят ръка за ръка.

Колко средства можем да ви спестим?

Таксите и хонорарите от гледна точка на целесъобразността

Нашите цени и хонорари, за разлика от нотариалните такси, са гъвкави, и подлежат на договаряне, и съобразно нормативната уредба са по-ниски. Услугата, която обаче ви предоставяме, може да се окаже безценна, защото никой не иска да придобие имот, който след това може да му бъде отнет. На следващо място, услугата, която можем да предоставим, е универсална - проучването и документите, които изготвяме, могат да се ползват пред всички оправомощени лица и институции, и ние можем да ви представляваме пред всички, за да защитим интересите ви.

За нас

От нашите клиенти

Стефан
купувач на къща в Панчарево

В началото не разбирах защо от продавача се искаха толкова документи и проверки. Сега обаче мога да видя кой е бил собственик на къщата ми до 1936 г. назад и съм спокоен за собствеността си. Адвокатите надминаха очакванията ми!

Илиян
купувач на апартамент на зелено в София

Адвокат Топуров изготви предварителния договор с фирмата-строител, а после участва и при изповядване на сделката при нотариус, като си свърши работата перфектно! Препоръчвам услугите му на всеки!

Божидара
продавач на наследствен имот в Асеновград

Изключително съм благодарна на професионалистите от кантората, които успяха да разплетат и решат казуса ми, когато дори не знаех от къде да започна. Отново бих се свързала с тях!

demo-attachment-1629-background_1_
photo_2020-04-13_17-30-05.jpg

Петър Топуров

Адвокат, ръководещ дейността
demo-attachment-1663-background-3
Нашият екип

Адвокатска кантора Николаев и партньори е специализирана в областта на недвижимите имоти, строителството, както и семейното и наследственото право.

Поради това екипът на дружеството предлага компетентни услуги при изготвяне на договори под нотариална форма, и съдействие за изповядване на сделки.

Инициативата се ръководи от адвокат Петър Топуров, със съдействието на целия екип на адвокатското дружество.

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора, както и кантори на частен съдебен изпълнител и синдик. Работил по едни от най-големите дела за несъстоятелност през последните години и осъществявал правно обслужване на една от големите банки в България (2017-2018 г.). Участвал в правното съдействие за осъществяване на публични продани с материален интерес десетки милиони левове. Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. Участвал в изготвянето на становища по тълкувателни дела до Върховния касационен съд. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

  • Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593
  • Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, 4, приета за печат: 2019, ISSN:0861-6892
  • Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, приета за печат: 2019
  • Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473
  • Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126
  • Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
  • Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
  • „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
  • „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
  • „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
  • „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
  • „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
  • „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
  • „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;